Privacybeleid

Ons site adres is: https://www.fvcz.nl

PRIVACYBELEID

FILMGROEP ZOETERMEER (FVCZ)

DOCUMENTBEHEER

Versie: 1.0
Aantal pagina’s: 3
Status: definitief
Datum laatste aanpassing: 22 maart 2024
Datum laatste goedkeuring: 3 april 2024
Datum publicatie: 4 april 2024
Eigenaar: Bestuur “Film- en Videoclub Zoetermeer” (FVCZ)
Beheerder: Secretaris “Film- en Videoclub Zoetermeer” (FVCZ)

INLEIDING

De “Film- en Videoclub Zoetermeer” (hierna te noemen FVCZ) hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de FVCZ dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De FVCZ houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de FVCZ hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de FVCZ waarin Persoonsgegevens voorkomen.

WETTELIJKE KADERS

De FVCZ is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.
De FVCZ is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

DEFINITIES

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, dat in dit document dezelfde betekenis heeft als in het Privacyreglement.

UITGANGSPUNTEN

De FVCZ gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.
De FVCZ houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID, TRANSPARANTIE

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

GRONDSLAG EN DOELBINDING

De FVCZ zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.
Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

DATAMINIMALISATIE

De FVCZ verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
De FVCZ streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
Het bewaren van Persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

De FVCZ gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de FVCZ voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

DELEN MET DERDEN

De FVCZ deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve de Regio ZH’12 en NOVA voor het voeren van de NOVA-ledenadministratie.

SUBSIDIARITEIT

Het principe van subsidiariteit houdt in dat de FVCZ zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

PROPORTIONALITEIT

De FVCZ zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

De FVCZ honoreert alle rechten van betrokkenen.
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de FVCZ op 22 maart 2024 en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van de FVCZ op 3 april 2024.

Bestuur “Film en Videoclub Zoetermeer” (FVCZ)

Scroll naar boven